Nghiên cứu về án lệ của Luật gia, ThS Liên Đăng Phước Hải trên Tạp chí Tòa án điện tử của TANDTC

Vai trò của án lệ trong việc hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm tại Nhật Bản và các gợi mở cho Việt Nam

ThS LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI (Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) - Trong bài viết này, tác giả phân tích một số án lệ về giao dịch bảo đảm tại Nhật Bản, từ đó đưa ra một số gợi mở nhằm cho pháp luật Việt Nam ngày càng hoàn thiện.

Xem toàn bộ bài viết trên Tạp chí Tòa án điện tử (TANDTC) tại: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/an-le/vai-tro-cua-an-le-trong-viec-hoan-thien-phap-luat-ve-giao-dich-bao-dam-tai-nhat-ban-va-cac-goi-mo-cho-viet-nam5971.html