Nghiên cứu về biện pháp bảo lãnh của Luật gia, ThS Liên Đăng Phước Hải trên Tạp chí Tòa án điện tử của TANDTC

Bảo vệ bên bảo lãnh trong lịch sử pháp luật Việt Nam

ThS LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI (Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. HCM) - Quy định về bảo lãnh theo Bộ luật Dân sự 2015 được đánh giá có thiên hướng bảo vệ bên có quyền trong mối quan hệ bảo lãnh, trong khi vẫn thiếu các cơ chế bảo vệ bên bảo lãnh nhằm cân bằng quyền lợi giữa các bên. Bài viết này sẽ phân tích và so sánh các cơ chế bảo vệ bên bảo lãnh theo tiến triển của pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra các gợi mở hoàn thiện chế định bảo lãnh tại Việt Nam.

Xem toàn bộ bài viết trên Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử (TANDTC) tại: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/bao-ve-ben-bao-lanh-trong-lich-su-phap-luat-viet-nam6192.html