Nhân sự

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI LUẬT GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

STT

Thông tin

Chức vụ

1

Ngô Minh Tín

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ

Điện thoại: 0936352325

Email: tinnm@uel.edu.vn

Chi hội trưởng

2

Liên Đăng Phước Hải

Thạc sĩ

Điện thoại: 0325651500

Email: haildp@uel.edu.vn

Chi hội phó thường trực

3

Lê Hoài Nam

Thạc sĩ

Điện thoại: 0707522713

Email: lhnam@uel.edu.vn

Chi hội phó

4

Phan Thị Hương Giang

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ

Điện thoại: 0905850007

Email: giangpth@uel.edu.vn

Ủy viên

5

Mai Quang Hợp

Thạc sĩ

Điện thoại: 0981476914

Email: hopmq@uel.edu.vn

Ủy viên, thư ký