Nhân sự

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI LUẬT GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

STT

Thông tin

Chức vụ

1

Ngô Minh Tín

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ

Điện thoại: 0936352325

Email: tinnm@uel.edu.vn

Chi hội trưởng

2

Liên Đăng Phước Hải

Thạc sĩ 

Email: haildp@uel.edu.vn

Chi hội phó thường trực

3

Lê Hoài Nam

Thạc sĩ 

Email: lhnam@uel.edu.vn

Chi hội phó

4

Phan Thị Hương Giang

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ 

Email: giangpth@uel.edu.vn

Ủy viên

5

Vũ Kim Hạnh Dung

Tiến sĩ 

Email: dungvkh@uel.edu.vn

Ủy viên

 

 6

Trần Thị Bích Ly

Email:

         Ủy viên, Thư ký

 

7

 

 

Huỳnh Mạnh Phương

Email:

 

                 Ủy viên